การสืบพันธุ์ของสัตว์

 

 การสืบพันธุ์ของสัตว์

แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

1. แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual Reproduction)

 2. แบบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction)

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

 1. การแตกหน่อ คือ สิ่งมีชีวิตที่สร้างหน่อขึ้นมาได้และหน่อนั้น

 จะเจริญขึ้นถึงระยะหนึ่ง แล้วจะหลุดออกและเจริญเป็นตัวใหม่ที่

 สมบูรณ์เหมือนตัวเดิม

 2. การสร้างสปอร์ เช่น เห็ด รา จะสร้างสปอร์โดยส่วนใดส่วน

 หนึ่งของเซล เมื่อสปอร์แก่จะปลิวไปตามที่ต่าง ๆ ที่มีสภาพ

 เหมาะสมและจะงอกเป็นชีวิตใหม่

 3. รีเจเนอเรชัน (Regeneration)

ส่วนมากพบในสัตว์ชั้นต่ำไม่มีกระดูก และในระยะเอมบริโอ

 ของไฮดรา ซีแอนนีโมนี พลานาเรีย และปลาดาว รีเจเนอเรชันคือ

 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ จะมีการสร้างส่วนของร่างกายที่

 ขาดหายไปขึ้นมาใหม่ เช่น การงอกของหางจิ้งจก

 4. การแบ่งออกเป็นสองส่วน โปรติสต์ที่สืบพันธุ์โดยการแบ่ง

 ออกเป็นสองส่วน เช่น พารามีเซียม อมีบา และยูกลีนา

 5. การเพิ่มจำนวนเซล การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสิ่งมี

 ชีวิตต้องมีการแบ่งเซลไมโทซิส (mitosis) คือ การแบ่งเซลจาก 1

 เซล เป็น 2 เซล โดยส่วนประกอบต่าง ๆ ของเซลใหม่เหมือน

 เซลเดิมทุกประการ

 ขั้นตอนการแบ่งเซลแบบไมโทซิส

 1. เซลจะต้องสร้างไซโทพลาสซึมและส่วนประกอบต่าง ๆ

 ภายในไซโทพลาสซึมเพิ่มขึ้น จนกระทั่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเกือบ

 เท่าตัว

 2. มีการสร้างโครโมโซมเพิ่มอีก 1 ชุด

 3. มีกระบวนการแยกโครโมโซม 2 ชุด  

4. มีการแบ่งไซโทพลาสซึมของเซลเดิมออกเป็น 2 ส่วน

 ระยะต่าง ๆ ของไมโทซิส แบ่งเป็น

 1. ระยะอินเตอร์เฟส เซล ยังมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสอยู่ เป็นระยะที่

 เส้นใยโครมาทิดยังติดกันตรงเซนโทรเมียร์ (Centromere) หรือไค

 เนโทคอร์ (chinetochore)

2. ระยะโพรเฟส ระยะที่เห็นแท่งโครมาทิดชัดเจนและเยื่อหุ้ม

 นิวเคลียสจะค่อย ๆ สลายตัว เซนตริโอลจะสร้างใยโปรตีนไมโท

 ทิกสปินเดิล (mitoticspindle) ไปเกาะที่เซนโทรเมียร์ของแต่ละ

 โครโมโซม  

3. ระยะเมทาเฟส เห็นโครโมโซมชัดเจนที่สุด เซนโทรเมียร์แต่

 ละโครโมโซมแบ่งตัว และโครมาทิดพร้อมจะแยกตัว

 4. ระยะแอนาเฟส โครมาทิดของโครโมโซมถูกดึงโดยไมโท

 ทิกสปินเดิลให้แยกออกจากกัน แล้วเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้าม

 5. ระยะเทโลเฟส กลุ่มของโครมาทิดแยกจากกัน เป็น

 โครโมโซมของเซลใหม่ แต่ละกลุ่มจะมีเยื่อหุ้มจนในที่สุดจะมี  

สภาพเหมือนระยะอินเตอร์เฟส

 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

 เป็นการสืบพันธุ์ที่มีการรวมตัวของนิวเคลียสของเซลสืบพันธุ์

 สองเซลเข้าด้วยกัน เรียกว่า การปฏิสนธิ (Fertilization) ปฏิสนธิ

 แล้วจะได้ไซโกต (Zygote) โครโมโซมที่มีลักษณะเหมือนกันเป็น

 คู่ ๆ คือ ฮอโมโลกัสโครโมโซม (homologus chromosome)

 เซลดิพลอยด์ (diploid cell) คือ เซลที่มีโครโมโซมอยู่เป็นคู่

 ใช้สัญญลักษณ์ “2n” แทนจำนวนโครโมโซมทั้งหมด จำนวน

 โครโมโซมในเซลสืบพันธุ์ n เซล ที่มีโครโมโซมชุดเดียวกัน

 เรียกว่า เซลแฮพลอยด์ (haploid cell) หรือโมโนพลอยด์

 (monoploid)

 การสร้างเซลสืบพันธุ์

 เซลสืบพันธุ์มีการแบ่งได้ 2 แบบ คือ

 1. ไมโอซิส (meiosis) เซลสืบพันธุ์จะแบ่งเหลือจำนวน

 โครโมโซมเพียงชุดเดียว

 2. ไมโทซิส (meitosis) เป็นการแบ่งเซลครั้งเดียวจาก 1 เซล

 เป็น 2 เซล แต่ละเซลมีโครโมโซมจำนวนเท่าเดิม

 การสร้างเซลสืบพันธุ์ของพืชดอก

 ภายในอับละอองเรณูจะมีไมโครสปอร์มาเทอร์เซล

(microspore mother cell) แบ่งตัวแบบไมโอซิส จะได้ไมโคร

 สปอร์(microspore) ต่อมาแบ่งตัวแบบไมโทซิสได้นิวเคลียส 2

 อัน มีการเปลี่ยนรูปร่างขึ้นทั้งภายในและภายนอก ลักษณะแตก

 ต่างกันไปตามชนิดของพืช เรียกว่าละอองเรณูหรือแกมีโทไฟต์

 เพศผู้ (male gametophyte)

 การสร้างเซลสืบพันธุ์เพศเมียเกิดขึ้นในรังไข่ ซึ่งมีโอวูล

 (ovule) ภายในจะมีเซลหลายเซล เซลที่มีขนาดใหญ่ คือ

 เมกะสปอร์ มาเทอร์เซล (Megaspore mother cell)

 จะมีเซลแบ่งแบบไมโอซิสได้ 4 เซล จะเจริญเพียง 1 เซล

 เรียกว่า เมกะสปอร์ ต่อมานิวเคลียสจะแบ่งแบบไมโทซิส 3 ครั้ง

 เกิดเซลมี 8 นิวเคลียสอยู่ปลายทั้งสองของเซล ข้างละ 3 นิวเคลียส

 อีก 2 นิวเคลียสอยู่ตรงกลาง เรียกว่าโพลาร์นิวเคลียส (Polar

 nucleus) จะมีเยื่อหุ้มเมกะสปอร์ในช่วงนี้ เรียกว่าถุงเอมบริโอ

 (embryo sac) หรือแกมีโทไฟต์เพศเมีย

 การปฏิสนธิมีอยู่ 2 เซล คือเซลไข่อยู่ใกล้บริเวณรูเล็ก ๆ เรียก

 ว่าไมโครไพล์ และเซลที่มีโพลาร์นิวเคลียส

 พืชดอกที่มีการผสมระหว่างสเปิร์มนิวเคลียสกับนิวเคลียสไข่

 และระหว่างสเปิร์มนิวเคลียสกับโพลาร์นิวเคลียส เรียกว่า

 การปฏิสนธิซ้อน

 การสืบพันธุ์แบบอาศับเพศของสัตว์ชั้นสูง  

 เซลไข่จะสร้างในรังไข่ (ovary) เพศเมีย อสุจิจะสร้างในอัณฑะ

 (testis) เพศผู้ ในอัณฑะมีเซลสเปอร์มาโตโกเนียม

 (spermatogonium) ในรังไข่จะมีเซลโอโอโกเนียม (oogonium)

 เซลทั้ง 2 ชนิดเจริญมาจากไพรมอร์เดียลเจิร์มเซลล์

(primordial germ cell) ซึ่งจะเป็นเซลล์ที่เจริญเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลสืบ

 พันธุ์

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s